PRO LEPŠÍ FUNKCI WEBOVÝCH STRÁNEK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES. POKUD BUDETE NAŠE STRÁNKY NADÁLE POUŽÍVAT BEZ TOHO, ANIŽ BYSTE SI ZMĚNILI NASTAVENÍ VE VAŠEM PROHLÍŽEČI, BUDEME TO POVAŽOVAT ZA VÁŠ SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES NA NAŠICH STRÁNKÁCH.

CZ SK

ODMENA ZA VERNOSŤ SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Všeobecné pravidlá akcie ​​„Moja odmena za vernosť“

(ďalej iba “Pravidlá​”) 

I. Usporiadateľ a organizátor akcie

1.1 Organizátorom akcie

je spoločnosť DIPARLUX CZ&SK s.r.o., so sídlom Janáčkovo nábřeží 713/33, Smíchov, 150 00 Praha, Česká Republika, IČO 29006201, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze pod Spisovou značkou C 159400 (taktiež len „organizátor“).

1.2 Usporiadateľom akcie

je spoločnosť DIPARLUX CZ&SK s.r.o., so sídlom Janáčkovo nábřeží 713/33, Smíchov, 150 00 Praha, Česká Republika, IČO 29006201, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze pod Spisovou značkou C 159400 (taktiež len „usporiadateľ“).

II. Miesto priebehu vernostnej akcie

2.1 Vernostná akcia popísaná v týchto Pravidlách (taktiež len „vernostná akcia“) prebieha na území Slovenskej republiky (taktiež len „miesto konania vernostnej akcie“) vo vybraných partnerských lekárňach (taktiež len „partnerské lekárne“), ktoré nájdete na http://www.nuxe-lekarne.sk.

III. Trvanie vernostnej akcie

3.1 Vernostná akcia prebieha od 1. 6. 2019 (od 00.00 hodín) do 30. 4. 2020 (do 23:59:59 hodín) (taktiež len „doba trvania akcie“).

IV. Podmienky účasti v akcii

4.1 Vernostnej akcie sa môže zúčastniť každý človek starší ako 15 rokov,  s výnimkou osôb uvedených v článku IV. odstavec 4.2. týchto Pravidiel. Človek mladší ako 18 rokov sa smie zúčastniť vernostnej akcie iba so súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len „účastník“). Každý účastník sa smie vernostnej akcie zúčastniť opakovane, pokiaľ dodrží Pravidlá vernostnej akcie. Účastník, ktorého účasť je v rozpore s Pravidlami vernostnej akcie, bude z vernostnej akcie bez náhrady s okamžitou účinnosťou vyradený, a to bez nároku na predanie prípadného darčeka v zmysle čl. odst. 5.2. týchto Pravidiel.

4.2 Vernostnej akcie sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci usporiadateľa i organizátora, obchodní partneri a dodávatelia usporiadateľa vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov a ďalej všetky osoby podieľajúca sa na organizácii a zaisťovaní priebehu akcie, rovnako ako osoby, ktorú sú k vyššie uvedeným osobám v pomere osoby blízkej v z mysle ustanovenia § 116 zák. č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

4.3 Usporiadateľ i organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť z vernostnej akcie účastníkov, u ktorých budú mať odôvodnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nečestného jednania v súvislosti s vernostnou akciou alebo jednania v rozpore s dobrými mravmi, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Účastníkovi v takomto prípade nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť ktoréhokoľvek účastníka z vernostnej akcie pre nesplnenie niektorej z podmienok vernostnej akcie a nevydať darček v prípade akéhokoľvek porušenia Pravidiel vernostnej akcie zo strany účastníka. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo z vernostnej akcie vyradiť účastníka, ktorý sa bude v rámci vernostnej akcie vyjadrovať vulgárne, v rozpore s dobrými mravmi alebo bude bezdôvodne napádať dobré obchodné meno usporiadateľa vernostnej akcie alebo akejkoľvek partnerskej lekárne. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi vernostnej akcie. Vydanie darčeku nie je možné, v súlade s ust. § 845 zák. č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, vymáhať súdnou cestou.

V. Priebeh vernostnej akcie

5.1. Za každý uskutočnený nákup produktov značky Nuxe v niektorej z partnerských lekární v hodnote minimálne 20 € dostane účastník 1 vernostnú známku. Vernostné známky sa vydávajú po dobu trvania vernostnej akcie alebo do vydania zásob darčekov v jednotlivých partnerských lekárňach.

5.2 Systém stanovenia darčekov:

Za vyplnenú vernostnú kartičku s 3 známkami dostane účastník zadarmo výživný balzam na pery Nuxe Reve de Miel (balenie o objeme 15 ml).

Za vyplnenú vernostnú kartičku s 5 známkami dostane účastník zadarmo multifunkčný suchý olej Nuxe Huile Prodigieuse (balenie o objeme 50 ml).

Za vyplnenú vernostnú kartičku so 7 známkami dostane účastník zadarmo hydratačný krém na normálnu pleť Creme Fraiche de Beauté (50 ml)

Za vyplnenú vernostnú kartičku s 10 známkami dostane účastník zadarmo multifunkčný suchý olej Nuxe Huile Prodigieuse (balenie o objeme 100 ml).

5.3 Vyplnená vernostná kartička sa odovzdáva spolu s účtenkami za jednotlivé nákupy produktov značky Nuxe v ktorejkoľvek partnerskej lekárni výmenou za vydanie vybratého darčeka.

5.4 Za jednu vyplnenú vernostnú kartičku môže účastník obdržať iba jeden darček uvedený v čl. V odstavci 5.2.

5.5 Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto darčeka peňažné alebo akékoľvek iné plnenie.

5.6. Účastníci si môžu darček vyzdvihnúť v dobe trvania vernostnej akcie.

VI. Ostatné ustanovenia

6.1 Účasťou vo vernostnej akcii, resp. vyplnením vernostnej kartičky vrátane podpisu, vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami vernostnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti, vznikajúce v súvislosti s vernostnou akciou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2 Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, zrušenia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Všetky prípadné zmeny Pravidiel či oznámenia o odložení alebo zrušení vernostnej akcie budú usporiadateľom okamžite uverejnené na webových stránkach www.diparlux.com/cs/sortiment/odmena-za-vernost-1 a nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Prípadné zmeny Pravidiel nemajú vplyv na už predané darčeky.

6.3 Usporiadateľ ani organizátor nenesie náklady účastníka vzniknuté v súvislosti s vernostnou akciou, najmä v súvislosti s prevzatím darčeka, reklamáciu darčeka a pod.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s vernostnou akciou. Určujúca je však vo všetkých prípadoch táto plná verzia týchto Pravidiel. Usporiadateľ ani organizátor neodpovedá za tlačové chyby ani za úplnosť výťahov z týchto Pravidiel. Usporiadateľ ani organizátor nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych alebo nepresných informácií v súvislosti s vernostnou akciou (či už by boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou vadou).

7.2 Účasť na vernostnej akcii je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v akcii vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami.

7.3 Pravidlá sú po dobu trvania vernostnej akcie zverejnené v elektronickej podobe na webových stránkach organizátora www.diparlux.com/cs/sortiment/odmena-za-vernost-1 a zároveň uložené aj v písomnej podobe v sídle usporiadateľa vernostnej akcie, tj. na adrese Janáčkovo nábřeží 713/33, Smíchov, 150 00 Praha, kde sú po vyžiadaní k nahliadnutiu.

V Prahe dňa 28. 5. 2019

    

Podobné produkty

Řídíme se zásadami o ochraně osobních údajů.